Regjistrimet

Informacioni dhe regjistrimi i nxenesve behet ne zyren e sekretarise. Me shume informacione mund te merrni me ane te kontaktit:

Web: www.shkollajopublikenr1.com                                    Tel. Drejtori        067 201 8921
Email: shkollanr1@gmail.com                                               Tel. Sekretaria    067 201 8919

I.        Per klasen e pare fillore zhvillohet intervista me femijen ne datat qe  percaktohen here pas here nga drejtoria e ciklit fillor. Mbi permbajtjen e intervistes mund te njiheni mbi butonin ne vijim.

Pergjigja per regjistrim dhe procedurat perkatese jepen pas intervistes.
II.        Per gjithe klasat e tjera (pervec klases se dhjete) regjistrimet behen ne çdo kohe me perzgjedhje nga drejtoria, duke paraqitur deftesen ose vertetim me nota. Lihet numri i kontaktit dhe pergjigja jepet direkt, ose  ne telefon.
III.        Per klasen e dhjete.

Kriteret per regjistrim jane:

 • Nota e lendeve te Gjuhes dhe Matematikes jo me pak se tete (ne vjetore ose provim lirimi).
 • Mesatarja vjetore jo me pak se 8,5.
 1. Kandidatet qe nuk plotesojne keto kritere do ti nenshtrohen konkursit te pranimit qe zhvillohet me 02 shtator 2013, ora 08:00, ne ambientet e shkolles. Per programin dhe testin shembull klikoni mbi butonin ne vijim.
 2. Konkursi eshte i hapur per te gjithe kandidatet (nxenes te shkolles sone ose jo) qe pretendojne te fitojne burse nga Shkolla Jopublike NR.1 per vitin shkollor 2013-2014, sipas kritereve te paracaktuar.

REGJISTRIMI DHE MENYRAT E PAGESES

VITI SHKOLLOR 2013-2014

KLASA X

I.  Nxenesi perfiton burse per kete vit shkollor:

 1. X%,  aq sa vjet ka frekuentuar shkollen tone.
 2. 10%,  20%, 30%, nese eshte vella, moter vete i dyte, i trete, i katert,… ne shkollen tone .
 3. 10% deri ne 100%  nese  ka fituar vende nderi ne olimpiada, konkurse (vetem nje trofe, me te lartin), etj.
Organizatori                                        Fiton

Vendi I

Vendi II

Vendi III

Vendi IV

Rrethi nga DAR  Drejtoria arsimore Vlore

25%

20%

15%

10%

Kombetar jo nga MASH-i  

50%

40%

30%

20%

Kombetar nga MASH-i Ministria e Arsimit 

100%

90%

80%

70%

 1. 4. Per mesataren e notave ne perfundim te vitit shkollor.
 • 25% nese ka mesataren e gjithe notave ne regjister 10 (vetem per nxenesit e shkolles tone); 
 • 20% nese ka mesataren 10. 
 • 15% nga 9,9 – 10      (mesatarja me kredite, llogaritja si ne gjimnaz)
 • 10% nga 9,8 – 9,89   (           -//-                                     -//-               )
 • 5% nga 9,7 – 9,79     (           -//-                                     -//-               )
 • 10% nese te dy provimet e lirimit jane 10-ta  (5% nese vetem njera eshte 10)

5. Ne konkursin qe zhvillohet ne fillim te shtatorit 2013 ne shkollen tone per klasen X nxenesi perfiton burse:

 • 100%, kur grumbullon mbi   95 pike dhe njekohesisht ze vend  I          
 • 90%,  kur grumbullon mbi    90 pike dhe njekohesisht  ze vend II   
 • 80%,  kur grumbullon mbi    85 pike dhe njekohesisht ze vend  III       
 • 70%,  kur grumbullon mbi    80 pike dhe njekohesisht  ze vend IV   
 • 60%,  kur grumbullon mbi    75 pike dhe njekohesisht ze vend   V       
 • 50%,  kur grumbullon mbi    70 pike dhe njekohesisht ze vend  VI  
 • 45%,  kur grumbullon mbi     65 pike dhe njekohesisht ze vend  VII    
 • 40%,  kur grumbullon mbi    60 pike dhe njekohesisht  ze vend VIII
 • 35%,  kur grumbullon mbi     55 pike dhe njekohesisht ze vend   IX       
 • 30%,  kur grumbullon mbi    50 pike dhe njekohesisht  ze vend  X

Shenim. Nese fiton nje nga vendet e mesiperme, atehere  zgjedh trofene me te mire nder pikat I/4, ose I/5.

 1. Vetem per nxenesit qe vijne nga shkolla te tjera:  Perfitojne ulje 1 euro per çdo dite, kur pagesa behet para dates 1 shtator 2013 (Psh. nese  pagesa behet deri ne daten 30 maj, pra  3 muaj perpara perfitohen  90 euro).
 2. Pagesa e menjehershme behet ne çdo kohe  dhe ulja eshte 1,5%  per çdo muaj parapagese.
 3. Nese pagesa e menjehershme behet deri ne 10 shtator,  ju perfitoni uljen  6 %.
 4. Nese pagesa e menjehershme behet me shpejt psh. ne 25 maj 2013, pra 3 muaj perpara, atehere ulja shtese eshte: 3.5 muaj • 1,5% = 5.25%   Pra  6% + 5.25% = 11.25 %. (Ju mund te perfitoni dhe nga  I/1,2,3,4,5,6)

Shenim. Nese eshte bere pagesa dhe nxenesi perfiton trofe me vone (olimpiada, provim lirimi,  konkursi yne, etj.) atehere kthehet shuma perkatese. 

 

II.  PAGESA ME KESTE  MUJORE.

 1. Ju mund te perfitoni  uljet e mesiperme I/1, 2, 3, 4, 5.
 2. Paguani prenotimin 100 euro para mbylljes se shkolles dhe siguroni vendin deri me 25 gusht 2012.
 3. Zbritet 100 euro (prenotimi) nga shuma e llogaritur pas uljeve dhe  pjestohet me 10 (ky eshte kesti mujor).
 4. Kesti i pare paguhet deri me 25 gusht.
 5. Kesti i fundit ne datat 1-10 maj (kestet e tjera ne datat 1-10  te çdo muaji).

       Shenim. Uljet behen njera pas tjetres.  Ulja nuk mund te jete mbi 100%.